CONDICIONS GENERALS DE LA VENDA D'ENTRADES

L’adquisició d’entrades, abonaments o invitacions (en endavant, entrada) significa l’acceptació de les condicions següents establertes per Ull de Teatre, Grup Escènic. ( en endavant  l' Entitat):

1.  Qualsevol entrada malmesa, estripada, sospitosa de falsificació o adquirida il•lícitament autoritzarà a l´entitat a privar al portador de l'accés al recinte. En els casos en què al portador de l'entrada no se li permeti l'accés al recinte, l´Entitat en declinarà qualsevol responsabilitat.

2. Comprovi que l'entrada que ha adquirit és la que desitja (horari, dia, espectacle, entre altres dades) ja que no es faran canvis ni devolucions de l'import.

3. Per a l'admissió a la sala de teatre és condició disposar de l’entrada completa i en bon estat. L’entrada s’haurà de mantenir en un lloc sec, lluny de la calor, sense cap contacte amb plàstics ni camps magnètics, i s’haurà de conservar fins a la sortida del recinte.

4. Si les circumstàncies ho exigeixen, l´Entitat es reserva el dret de modificar les dates, els horaris, els programes o els intèrprets anunciats, així com de decretar la suspensió de l'espectacle. Una vegada adquirida l'entrada, no es podrà canviar ni retornar-ne l'import, excepte per cancel•lació de l'esdeveniment, cas en què l´Entitat es compromet a la devolució de l'import de l'entrada. Això no obstant, posat cas que la suspensió es produeixi per causes fortuïtes o per causa major, no es donarà dret a reemborsar-ne el preu.

5.L´Entitat  es reserva el dret d'expulsar del recinte qui no compleixi aquestes condicions o es desentengui de les indicacions efectuades pel personal de l'organització.

6. No es permetrà l’entrada de públic a la sala durant la representació. És potestat de l´Entitat permetre l’entrada al recinte un cop començat l’espectacle.

7. L´Entitat es reserva el dret d’admissió. El portador de l'entrada es compromet a complir els requisits i les condicions de seguretat del recinte.  L´Entitat no es fa responsable de la utilització indeguda de les instal•lacions.

8. Es prohibeix l'entrada al recinte a menors de 8 anys sense que aquests vagin acompanyats per persones majors d'edat. 

9. El portador de l'entrada es compromet a ser respectuós amb els artistes i amb el personal de l'organització, a desconnectar els telèfons mòbils i tot tipus d’alarmes abans d’accedir al recinte, i a no menjar, beure o fumar a l’interior (excepte en les árees habilitades amb aquesta finalitat). També es prohibeix l’entrada d’animals, excepte la dels gossos d’assistència.

10.  L´Entitat es reserva tots els drets d’imatge i de propietat intel•lectual de l’espectacle. Es prohibeix fer fotografies, amb o sense flaix, o fer qualsevol tipus d'enregistrament, així com l’entrada al recinte de qualsevol objecte o producte que  L'Entitat consideri perillós o els que estiguin prohibits per la normativa vigent.

11. A aquest efecte, i d’acord amb la Llei, el portador de l'entrada autoritza a  L´Entitat a efectuar les revisions o registres de persona i de tinences necessaris per tal de verificar que es compleixen les condicions d’accés.

12. El portador de l'entrada presta el seu consentiment perquè la seva imatge pugui ser gravada o reproduïda per a finalitats comercials o promocionals de l'espectacle i de  L´Entitat

13.  L´Entitat no es farà responsable de les pèrdues, robatoris, deterioraments, danys o perjudicis causats al portador o als seus objectes personals durant l’estada al recinte.

14. Qualsevol reclamació relacionada amb la realització, suspensió, modificació o anul•lació de l’espectacle s’haurà d’adreçar a  L´Entitat amb la presentació de l'entrada.

Avis legal. Informació general per el cumplimient de la Ley de Internet 34/2002:

Ull de Teatre, Grup Escènic. Sense ànim de lucre. CIF G-43464643 ulldeteatre@ulldeteatre.org

Política de Privadesa. D'acord amb l'establert a la Llei Orgánica 15/99 del 13 de desembre de 1999 sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal,la pagina web http://www.ULLDETEATRE.ORG compleix la legislació vigent respecte a la protecció de dades personals i les manté amb la més estricta confidencialitat.